Jaarverslagen

Jaarverslag 2021

Stichting Vrijheidsbos Brielle

1.0         Algemeen

Bij akte van 11 oktober 2000, verleden voor notaris mr. Pieter Jan Buijtink notaris te Brielle  is de stichting opgericht.

Het doel van de stichting is het aanplanten, uitbreiden en onderhouden van het Vrijheidsbos als middel van een permanente bezinning op vrijheid en het gebrek aan vrijheid en mensenrechten, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

2.0         Samenstelling Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

de heer Rein Groen, voorzitter (uitgetreden per 01-07-2021);

de heer Ben Stijn, voorzitter (per 1-07-2021)

de heer John Jansen, secretaris;

de heer Dirk Wolthaus, bestuurslid algemene zaken;

de heer Jan Poel, bestuurslid groen;

de heer Jan Hartlief, penningmeester.

3.0         Activiteiten verslagjaar

Na het actieve en succesvolle jaar 2020, is de Stichting verder gegaan met het onderhouden en verfijnen van de diverse voorzieningen.

Om dit te bewerkstelligen zijn in het verslagjaar de volgende activiteiten gepland:

-       Natuurwerkdag ‘NL Doet’

De natuurwerkdag in het kader van NL Doet op zaterdag 14 maart 2020 was vanwege de Corona beperkingen verschoven naar eind mei maar is toen uiteindelijk helemaal afgelast. Op deze vrijwilligersdag wilden we met vele vrijwilligers het bos voorjaars klaar maken. Uiteindelijk hebben we met een kleine groep vaste vrijwilligers (maaiploeg) opruimwerkzaamheden gedaan, bloemperken gefreesd en ingezaaid,  nieuwe bomen geplant en palen bij eerder geplante bomen geplaatst. De kosten hiervan zijn gefinancierd vanuit het Oranjefonds.

 -       Financiële bijdrage aan het Vrijheidsbos

 Omdat het saldo van onze Stichting terugloopt is er een oproep gedaan aan vrijwilligers en belangstellenden voor een vrijwillige kleine bijdrage van € 10 of meer. Hierop is door ± 50 vrijwilligers/belangstellenden een totaalbedrag van € 930 gedoneerd. Hiervan is o.a. een nieuwe bosmaaier aangeschaft en zijn er nieuwe bomen ter vervanging van dode bomen aangekocht.

 -       Opslagcontainer voor materieel Vrijheidsbos

 Om het materieel van het Vrijheidsbos nabij het Vrijheidsbos op te slaan, huren we sinds 2020 een kleine container bij de Firma Baris te Vierpolders. Omdat de huurkosten voor de stichting significant zijn is met de eigenaar Arie Baris afgesproken dat we de huur verrekenen met de inzet van onze maaiploeg (onkruid verwijderen, heg snoeien e.d.) op het bedrijventerrein van de firma Baris

 -       Overleg met Staatsbosbeheer

 Sinds enkele jaren vindt er overleg plaats met eerst het Recreatieschap Voorne Putten/ Staatsbosbeheer. Ongeveer vier keer per jaar worden er lopende zaken besproken en wordt de opvolging van actiepunten bijgehouden. Dit alles naar volle tevredenheid van beide partijen.

 -       Afscheid voorzitter Rein Groen

 Na 21 jaar in het bestuur van de Stichting Vrijheidsbos Brielle te hebben gezeten, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter is Rein Groen per juli 2021 uitgetreden uit ons bestuur. Rein heeft een hele grote bijdrage geleverd in het ontstaan, uitbreiden en onderhoud van het Vrijheidsbos.

 -       Natuurwerkdag in November

 Op zaterdag 6 november 2021 was de jaarlijkse Natuurwerkdag. De aanmelding voor deze vrijwilligers dag was zeer goed en met 45 enthousiaste vrijwilligers is het bos ‘winterklaar’ gemaakt door diverse klussen (schilderen, snoeien en opruimen) uit te voeren. Tevens zijn op deze dag kaarten met foto’s uit het bos en zelfgemaakte schaaltjes verkocht. Het was een zeer waardevolle dag voor het Vrijheidsbos in Brielle.

 -       Inzet vrijwilligers (maaiploeg)

 Zoals gebruikelijk heeft de maaiploeg in het seizoen maandelijks gras/bosmaai werkzaamheden uitgevoerd rond de bomen, vijver, banken en speeltoestellen. Daarnaast zijn ze diverse malen actief geweest voor overige karweien. Dit wordt zeer gewaardeerd door het bestuur van het Vrijheidsbos.

 -       Onderhoud websites en ‘social media’

 De website www.vrijheidsbos.nl wordt regelmatig ge-update met relevante nieuwsfeiten of mededelingen.

De website www.vrijheidsbosbrielle.nl vertelt ‘Het verhaal achter de boom’ en de nieuwe bijdragen van de bomenbezitters worden op de website geplaatst. Tevens is het bestuur van de Stichting Vrijheidsbos Brielle actief op ‘social media’ als Facebook en Twitter.

 -       Subsidies en bijdragen

 In 2021 is de jaarlijkse bijdrage van het Oranjefonds aangevraagd en ondanks de afgelasting, bijna volledig toegekend.

Er is een gift ontvangen uit de opbrengst van de kaarten. Er is opbrengst geweest van zelf gemaakte schaaltjes die voor het Vrijheidsbos zijn vervaardigd.

Verder zijn er een aantal giften en bijdragen voor bomen en onderhoud ontvangen.

Al met al was het jaar 2021, ondanks sommige afgelastingen wederom een zeer succesvol jaar voor het Vrijheidsbos.

4.0         Financieel verslag

Onderstaand ziet u het overzicht van de inkomsten en uitgaven over het boekjaar 2021

2021

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN VRIJHEIDSBOS

ONTVANGSTEN:             

€                 232

Opbrengsten verkoop bomen/bordjes

€                   38 

Opbrengsten verkoop schaaltjes

€               1330

Algemene donaties / Giften

€                 400

Bijdrage NL-Doet 2021

€                 318

Vergoeding Recreatieschap

UITGAVEN:

€                 396

Organisatiekosten

€                     0

NL Doet 2021

€                 209

Materiaal verbruik

€                 450

Gereedschap

€               1205

Nieuwe bomen/borden                                                                                  

€                   90

Bosportaal APP (Verhalen website)

€                 199

Natuurwerkdag

-€                231        

SALDO (Ontvangsten-Uitgaven)

2020

OVERZICHT BEZITTINGEN EN SCHULDEN STICHTING

€                1549

Saldo Rabobank rekening courant 1/1

€                2261

Saldo Rabobank spaarrekening 1/1

-€                 231

Jaarsaldo

 €               3580

Totaal saldo

€                1318

Saldo Rabobank rekening courant 31/12

€                2261

Saldo Rabobank spaarrekening 31/12

€                3580

Totaal saldo

Jaarverslag 2020

Stichting Vrijheidsbos Brielle

1.0         Algemeen

Bij akte van 11 oktober 2000, verleden voor notaris mr. Pieter Jan Buijtink notaris te Brielle  is de stichting opgericht.

Het doel van de stichting is het aanplanten, uitbreiden en onderhouden van het Vrijheidsbos als middel van een permanente bezinning op vrijheid en het gebrek aan vrijheid en mensenrechten, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

2.0         Samenstelling Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

de heer Rein Groen, voorzitter;

de heer John Jansen, secretaris;

de heer Dirk Wolthaus, bestuurslid algemene zaken;

de heer Jan Poel, bestuurslid groen;

de heer Jan Hartlief, penningmeester.

3.0         Activiteiten verslagjaar

Na het actieve en succesvolle jaar 2019, is de Stichting verder gegaan met het onderhouden en verfijnen van de diverse voorzieningen.

Om dit te bewerkstelligen zijn in het verslagjaar de volgende activiteiten gepland, waarbij enkele vanwege het Coronavirus moesten worden afgelast:

-       Natuurwerkdag ‘NL Doet’

Op zaterdag 14 maart 2020 hadden we, in het kader van NL Doet, een vrijwilligersdag georganiseerd. Tijdens deze dag wilden we met 35 vrijwilligers het bos opruimen,  nieuwe bomen planten, palen bij eerder geplante bomen plaatsen, verf- en herstelwerk aan opstallen doen en schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren. Vanwege het Coronavirus werd deze NL-Doet dag op het laatste moment afgelast. Uiteindelijk hebben we wel een groot deel van de onkosten kunnen declareren.

-       Overleg met Staatsbosbeheer

Sinds enkele jaren vindt er overleg plaats met eerst het Recreatieschap Voorne Putten en sinds enkele jaren het Staatsbosbeheer. Ongeveer vier keer per jaar worden er lopende zaken besproken en wordt de opvolging van actiepunten bijgehouden.

-       Muziekfestival

Het was de bedoeling om ter gelegenheid van 75 jaar Vrijheid op 5 mei 2020 een muziekfestival in het Vrijheidsbos te organiseren en daaraan voorafgaand de Prinses Amaliaboom door de burgermeester en één of twee veteranen te onthullen. Vanwege de Corona beperkingen moest dit helaas worden uitgesteld.

-       Onthulling Prinses Amaliaboom en hekwerk 75 jaar Vrijheid

Op zaterdag 10 oktober 2020 is door de burgermeester van Brielle met aanwezigheid van maximaal 30 genodigden/vrijwilligers de Prinses Amaliaboom met tekstbord onthuld. Om de boom heen staat een door de gemeente Brielle gefinancierde hekwerk met de tekst “75 jaar Vrijheid”. Tijdens zijn toespraak verwoordde de burgermeester zijn betrokkenheid bij dit unieke bos. Rondom de boom was door een bestuurslid een perk met planten aangebracht. Voorafgaand aan de onthulling werd er door twee vaste vrijwilligers koffie, thee en koek geserveerd. Tevens zijn op deze dag voor het eerst zelf gemaakte schaaltjes verkocht waarvan de opbrengst voor het Vrijheidsbos is.

-       Natuurwerkdag in November

Op zaterdag 14 november 2020 was de jaarlijkse Natuurwerkdag en wilden we met een enthousiaste groep vrijwilligers het bos ‘winterklaar’ gemaakt door diverse klussen uit te voeren. Vanwege de Corona beperkingen moest dit helaas worden afgelast.

-       Inzet vrijwilligers (maaiploeg)

Mede door de afgelastingen vanwege Corona zijn er extra activiteiten geweest van de zogeheten maaiploeg. In het voorjaar zijn de bloembedden gefreesd en ingezaaid. Tevens zijn naast het gebruikelijke, in het seizoen maandelijks, gras/bosmaaien rond de bomen, vijver, banken en speeltoestellen, dit jaar ook  twee keer nieuwe bomen geplaatst. In het voorjaar voor nieuwe eigenaren en in het najaar ter vervanging van bestaande bomen. De levering in het najaar van te vervangen bomen is naar volle tevredenheid uitgevoerd en gefinancierd door Staatsbosbeheer.

-       Onderhoud websites en ‘social media’

De website www.vrijheidsbos.nl wordt regelmatig ge-update met relevante nieuwsfeiten of mededelingen.

De website www.vrijheidsbosbrielle.nl vertelt ‘Het verhaal achter de boom’ en de nieuwe bijdragen van de bomenbezitters worden op de website geplaatst. Tevens is het bestuur van de Stichting Vrijheidsbos Brielle actief op ‘social media’ als Facebook en Twitter.

-       Subsidies en bijdragen

In 2020 is de jaarlijkse bijdrage van het Oranjefonds aangevraagd en ondanks de afgelasting op het laatste moment geheel toegekend.

Er is een gift ontvangen uit de opbrengst van de kaarten. Er is opbrengst geweest van zelf gemaakte schaaltjes die voor het Vrijheidsbos zijn vervaardigd.

Ook zijn 30 nieuwe of bestaande bomen geadopteerd door nieuwe eigenaren.

Verder zijn er een aantal giften en bijdragen voor bomen en onderhoud ontvangen.

Al met al was het jaar 2020, ondanks sommige afgelastingen wederom een zeer succesvol jaar voor het Vrijheidsbos.

4.0         Financieel verslag

Het financiële verslag van 2020 kan worden opgevraagd bij de penningmeester van de stichting.

Nieuwe reacties

12.11 | 13:36

Woensdag was ik in het bos veel dank voor het plaatsen van het bordje bi...

08.10 | 06:36

Er is maar één land: de aarde. Er is maar één volk: de mensheid. Er is ...

03.10 | 16:41

volgens de getoonde kaart staat onze boom (zomereik) in de regel CC a...

02.04 | 07:54

Beste Ben, Ik neem aan dat de tekst die je zoekt op één van de grote ged...